Aanpak

Herbestemmen van bestaande gebouwen
De waarde van een gebouw wordt niet beperkt tot een enkele functie. Een goed gebouw heeft al bij het ontwerp een zekere flexibiliteit meegekregen. Als het huidige gebruik daartoe aanleiding geeft moet deze flexibiliteit worden geactiveerd bij het zoeken naar een nieuwe bestemming. Voor het herbestemmen van bestaande gebouwen heeft HDP Real Estate een herkenbare visie. Initiatieven voor herbestemmen moeten komen vanuit de markt en de overheid zal zich flexibel moeten opstellen. Alleen zo kunnen waardevolle gebouwen een nieuw leven krijgen. HDP Real Estate zet zich samen met collega ondernemers in om bestaande gebouwen een nieuwe bestemming te geven. Doordat traditionele vastgoedontwikkelaars steeds minder risico kunnen nemen en financiers steeds meer zekerheden eisen zijn nieuwe samenwerkingen nodig voor de herbestemmingsopgaven van vandaag. HDP Real Estate treedt in deze processen op als initiator en organisator met als doel een haalbaar plan voor een nieuwe functie in een bestaand gebouw. Zie ook bijgaande video over herbestemmen door het Nationaal Programma Herbestemming.

Verduurzamen bestaande gebouwen
Het besef wordt steeds groter dat verduurzamen uitgangspunt wordt bij iedere verbouwing, renovatie of nieuwbouw. Hierbij gaat het niet alleen om energiegebruik, maar om de toekomstwaarde van het gebouw. Juist bij het wijzigen van gebouwen is er groot voordeel te behalen door duurzaamheid onderdeel te maken van de planvorming. Verduurzamen van bestaande gebouwen staat voor HDP Real Estate in het teken van meer comfort, minder kosten en een hogere waarde. Zo kunnen we gebouwen beter maken. HDP Real Estate begeleidt gebouweigenaren bij het maken van strategische keuzes en ontzorgt door het voordeel van duurzaamheid concreet te maken met minder kosten, een hogere waarde en meer comfort als doel.

Projectmanagement
De waarde van een gebouw wordt met name bepaald in de ontwerpfase. Dat betekent in korte tijd belangrijke keuzes maken. Met een goed op elkaar afgestemd team van ontwerpers en adviseurs. Met een uitgebreid palet van randvoorwaarden. Rekening houdend met de eisen van vandaag en voorbereid op de wensen van morgen. Dat verloopt alleen goed en effectief als een deskundige regisseur de leiding heeft.
Het ontwerpproces is een diffuus en itererend proces. De ontwerpers maken hun eerste schetsen op basis van het programma van eisen en vervolgens integreren ze dit tot een voorlopig ontwerp. Maar wat bepaalt welke keuzes die ze maken? Zijn dit wel de meest optimale keuzes?
De projectmanager is de onafhankelijke deskundige die hier onbevangen over kan oordelen en hierin kan sturen. Hij of zij toetst of het ontwerp voldoet aan het programma van eisen. Of dit het meest optimale ontwerp is en of er aspecten zijn die nadere studie behoeven zoals duurzaamheid. Ook beoordeelt de projectmanager of de prijs-kwaliteit verhouding correct is en of keuzes niet leiden tot hogere exploitatielasten.
Tijdens de ontwerpfase zijn er talloze randvoorwaardelijke aspecten die het proces en soms het ontwerp kunnen beïnvloeden, zoals vergunningsprocedures en bestemmingsplannen, subsidie-regelingen, de wijze van aanbesteden of fiscale aspecten. De projectmanager brengt de risico's in beeld en stuurt op het minimaliseren van die risico's.